Tầm nhìn - Sứ mệnh
Tầm nhìn: Đến năm 2020 mang lại sức khoẻ tốt cho hàng triệu dân số Việt Nam.
SỨ MỆNH: Đem lại sức khoẻ cho mọi nhà, hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho Khách hàng về phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe để bảo vệ và nâng cao sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần cho người dân Việt Nam.